Timor Leste Husu Azuda Ba Indonesia Atu Fornese Rai Kuarentena Ida Ba Sira Nia Sidadaun.

0
1205
Primeiru Presidente Timor Leste Xanana Gusmão iha Palasiu Governu, Dili, Sexta-feira (13/9).
                                                                                                       
Ministru Planeamentu no Investimentu Timor Leste Xanana Gusmão hakarak tebes atu husu azuda ba governu Indonesia. Entre ida ne’e, Timor Leste husu ba Indonesia atu prove fatin kuarentena ba Sidadaun Timor Leste depois fila fali husi lokalizasaun ne’ebe afetadu virus Corona iha Xina.
Pedidu azudasaun ne’e hato’o husi Xanana depois vizita ba eskritoriu Ministeriu Koordenador Politika no Seguransa, Jalan Medan Merdeka Barat, iha sentru Jakarta, tersa-feira (4/2). Tuir Xanana nian hanoin katak Indonesia maka nasaun ida ne’ebe iha kapasidade atu halo’o kuarentena. Ami laiha instalasaun, laiha buat ida. Tanba ida ne’e mak ami husu kuandu bele, dehan Xanana iha tersa-feira (4/2).
Hau fiar katak Indonesia iha habilidade ne’ebe bo’ot liu husi ami, sei azuda ami atu supera situasaun ida ne’e, dehan Nia. Entantu, tuir Xanana, nia vizita ba Kemenko Polhukam laos atu husu azuda ida ne’e. Nia mai ne’e atu diskutir kona-ba fronteira nasaun entre Indonesia ho Timor Leste. Laos, ne’e (assistensia kuarentena) entre governu. Hau enviadu atu Ministru Fronteira Terrestre, dehan nia.
Fontes: jpnn.com

HUSIK RESPOSTA