TIMOR LESTE: Missionariu Salesiona Ofereses Ona Fatin Orfanatu No Assistensia Medika Ba Joven Kiak No Laiha Hela Fatin

0
133
 
Missionariu salesiona sira no bin alin salesiona ida ne’ebe mak hela no servisu iha Timor Leste ne’ebe iha tolu orfanatu ba joven kiak no laiha hela fatin iha nasaun ida ne’e, alem mos iha klinika medika ida. Depois guerra sivil ne’ebe hamate ema hotu nia vida, hamate komunidade sira hotu no resulta kondisaun moris no mos halo’o pior iha mundo, komunidade salesiona oferese ona programa ba azuda povu no rekupera konstruir.  Agora ne’e mak violensia diminuiu, esforsu ne’ebe sei iha focus atu azuda ema kiak, entrega fila fali restaurasaun esperansa no proporsiona oportunidade foun ba future.
Orfanatu bin alin salesiona Venilale akomoda ona 116 labarik feto, ho idade 6 ate idade 16. Labarik feto sira fo’o ona edusaun no insentivada atu partisipa husi aktividade rekreativa. Liu husi generosidade ida ne’e ba doadores, be’e udan tanques rua ne’ebe foun sosa no instaladu ona, hodi salva labarik feto sira ne’ebe mak lao ain husi 2 km loron-loron ho balde atu koleta be’e. Be’e ida ne’e sira uza atu hodi hemu, fase roupa no ba haris nian.
Iha orfanatu salesiona seluk ne’ebe fokadu liu atu garantia labarik feto sira tenser iha fatin ida ne’ebe seguro atu hodi hela no hetan edukasaun, Orfanatu Salesiona Laga Laura Vicuna maka uma ba labarik feto 98, husi idade 6 ate idade 16. Komesa edukasaun inkorporandu estudo hanesan teatru, dansa, muzika, kostura no esportes, labarik feto sira iha insentivada atu desenvolve habilidade no sira nia talentu. Hahan nutrisaun loron ida dala lima grasa hetan apoiu husi deadores sira.
Laga iha paróquia ne’ebe mak bo’ot no konsiste liu husi 40 aldeais, 24 eskola, no 38 sentru pastorais, entre sira seluk ne’ebe mak barak difisil atu asessu ba fisikamente. Inan aman iha konekta ona ho programa salesiona ate sira nia oan mos simu edukasaun ne’ebe sei azuda sira nia tarde enkontra no manten  nafatin empregu ne’ebe estavel no kontribuir positivamente ba sira nia komunidade.
Missionariu salessiona mos iha ona orfanatu espesifiku ba labarik mane sira. No Orfanatu salesiona Lospalos Don Bosco hetan ona akomoda barak liu husi 100 labarik mane sira, ho idade 6 ate idade 16, ida ne’ebe eskola iha lokais. Missionariu salesiona azuda tiha ona labarik mane sira hodi desenvolve habilidade atu garantia sira nia moris, inklui mos depois servisu iha tos modo. Ida ne’e hodi koloka labarik mane sira atu hetan habilidade balu ne’ebe sira aprende iha aula husi ambiente  mundo real no hanorin sira oinsa ho maneira atu prover ba sira nia a’an rasik.
Alem orfanatu salesiona sira no sentru treinamentu tekniku ho vokasional, salesiona Timor Leste iha mos prover klinika medika Maria Auxiliadora, ida ne’ebe oferese ona assitensia medika essensial kiak iha Venilale no 13 aldeias viziñu. Iha mos liu husi 9.300 pasiente ne’ebe tratadu tanba moras geral hanesan malaria, tuberkulose, asma no  mos pneumonia. Prioridade klinika maka kuidadu liu inan no oan sira. Tanba porsentagem populasaun ne’ebe a’as tebes husi kondisaun kiak no sofre menus hahan, asessu ba klinika salesiona maka alternativa importante atu visita hospital ne’ebe karun liu. Programa edukasaun saude iha eskola no aldeais lokais mos sei halo’o hotu.
Programa salesiona ne’ebe sussesu tebes husi parte tanba sira nafatin flexiveis no diversifikadu atu atende nesessidade sira nia aluno, haktuir husi parde mark Hyde, diretor Misssaun Salesiona nian, arma desenvolve Salesiona Dom Bosco husi EUA. Hanesan parte integrante husi komunidade sira nia fatin servisu, missionariu salesiona sira siente katak tenke iha nesessidade lokais no depois hetan ona desenvolve programa ba atende direitamente ne’e atu hodi hetan nesessidade.
Timor Leste maka uma ba ema 1.1 millaun no akordu tuir indise Desenvolvimentu Humano, nasaun ne’e mos iha klassifika 132 husi 189 atu relasaun expektitva moris, asessu ba edukasaun no padraun moris iha tinan 2018. Banku Mundial oferese katak Timor Leste kuase iha 49% husi populsaun ne’ebe moris kiak no mos liu husi terseiru populasaun experimenta regularmente nutirsaun menus liu. Alem ida ne’e, kuase 50% husi sira nia populsaun maka analfabeta hotu.
Fontes: Missionnewswire.org
Tr.: Hallo.tl

HUSIK RESPOSTA