Tinan 98 Tiha Ona, Dotor Iha França Ne’e Sei Nafatin Halao Tratandu Ba Pasiente

0
354
Dotor Christian Chenay kuandu tratandu pasiente. Dotor husi França ne’e sei nafatin servisu mesmu nia idade hakat ona ba tinan 98.
               
         Kuandu Dotor Christian Chenay foin primeira vez halo’o tratandu ba pasiente iha tinan 1951, penicilina maka avansu sofistikadu ida. Agora, mesmu ho nia idade kuase ona sekulo ou  tinan 98, nia sei nafatin loke pratika iha regiaun fronteira Paris, França nian.
        Paresia ne’e hanesan laiha problema saude ida iha nia a’an rasik, Dotor Chenay ate agora la uza oklu kuandu hare pasiente. Reportadu ne’e husi Reuters via Asia One iha Sabdu (23/11/2019), nia hateten senti la konfortavel tebes hodi halao moris aposentadu no reunindu ho ema idosos sira seluk. Kuandu o iha tinan 60, o sei iha fatin ne’ebe hanesan ho ema idade sira seluk, dehan katuas ho tinan 98 ne’e komesa konversa. Loron ida, O sei joga karta. Depois loron tuir mai ne’e Sudoku. O sei sai hanesan ema idiota! Tanba ne’e, hau sei nafatin hanesan dotor, nia hateten.
      Originalmente husi Angers, regiaun ida iha Oeste França, Chenay primeira vez halao servisu hanesan soldadu antes nia ba mundu medisina. Nia hetan ona oportunidade lisensa hanesan espesialista radiologia antes atu desidi loke klinika geral ida. Iha sala pratika ne’e la uza sofistikadu. Aparellu ba fax disponivel. Entantu, laiha mos komputador ne’ebe koloka iha mesa leten. Mesmu hanesan ne mos, Chenay afirma nia sei nafatin atualizandu nia habilidade atraves liu husi revista medika ne’ebe maneira obtida on-line.
     Uniku “Sofistikasaun” senti ne’ebe maka geralmente pasiente ida ne’ebe buka mesak sira nia sinal moras iha internet, no mai iha nia husu aimoruk. Tanba ida ne’e, sira mos desidi atu enfileirar uluk liu, ida ne’ebe mak mediku promote ona atu atende 20 primeiru pasiente ne’e. Iha França, hotu-hotu ho idade mediku aposentadoria maka tinan 67. Oan mane Chenay para tiha ona, maibe la hamutuk ho nia ida. Kuandu loron tomak o hanesan tur hodi nonton televisaun, entaun lakluer tan o nia kakutak sei desaparese, dehan dotor ho idade 98 ne’e.
   
Fontes: Kompas.com

HUSIK RESPOSTA