Uniaun Europa Sei Kontinua Reforsa Kooperasaun Ne’e Ho Timor Leste

0
271
Ministeriu Relasaun Exteriore Kooperasaun, Dr. Dionísio da Costa Babo Soares, no mos Embaixador Uniaun Europa, Andrew Jacobs, ne’ebe lidera ona segundo Komite Diretor husi parseira kooperasaun entre Uni Europa no Timor Leste.
       

    Dili, 18 Outubro 2019- Uniaun Europa no Timor Leste realiza ona segunda reniaun annual ba komite diretor hodi analisa progressu implementasaun kooperasaun UE Timor Leste iha ofisial setores governasaun ne’ebe diak no desenvolvimentu rural, inklui mos nutrisaun, no mos hetan ona apoiu husi sosiedade sivil. Ministeriu Negosiu Estrangeiru no kooperasaun, Dr. Dionísio da Costa Babo Soares, iha nia kualidade Autorizador Nasional (NAO) husi Fundo Europeu Desenvolvimentu (FED), no Embaixador Uniaun Europa (UE) Andrew Jacobs, ne’ebe lidera segunda diresaun. Komite parseira kooperasaun entre Uni Europa no Timor Leste.

   Reniaun ne’ebe lugar loron 17 Outubro iha Ministeriu Finansas Dili. Representa husi Governu Instutuisaun Timor Leste, Embaixador Português José Pedro Machado Vieira no parseiru balu implementa ona, UNICEF, OIT, GIZ, PNUD, no mos Camões I.P partisipa mos eventu ida ne’e. Objetivu reunaun Komite Diretor ne’e maka atu monitora no avaliar progressu husi implementasaun ho inisiativa iha areas rede governasaun ne’ebe diak no desentralizasaun, desenvolvimentu rural, inklui mos notrisaun finansial ne’ebe simu husi Fundo Europa Desenvolvimentu (FED), husi simbolu Programa Indikativu Nasional Uni Europa ne’e ba Timor Leste.

   Konsulta ida ne’e mos maka tenke iha oportunidade importante tebes atu informasaun saida deit kona ba projetu ne’ebe finansiadu liu husi Programa Indikativu Plurianual PALOP-TL (Programa Regional ba Nasaun Lusofonos sira hotu) no mos Programa Indikativu Regional Pasifiku, hetan tiha ona apoiu husi sosiadade sivil no hodi haforsa a’an iha direitu humanu no demokrasia.

   Rezultadu ida ne’ebe alkansa tiha ona husi programa finansiadu ida ne’ebe Uni Europa implementa ona ba tinan 2019 iha Timor Leste inkluem:

  1. Korresaun ne’ebe husi gestaun finanseira publika, ho 7 millaun dolares hodi hasai atu apoiu orsamentu ba governu Timor Leste:
  2. Aumenta tan verifika kontrapesus Estado nian, ne’ebe hetan ona apoiu husi gestaun finanseira publika ba Judisiariu, Parlamentu, sosiedade sivil no midia.
  3. Redusaun 10% ida ba labarik sira hetan menus husi desnutrisaun ne’ebe la iha tratamentu diak, obrigadu ba 2.25 millaun ne’ebe entrega ba Ministeriu Saude hodi kombater desnutrisaun ida ne’e.
  4. Kuase Estrada 20 kilomentru distritu no rural iha reabilitada.
  5. Meiu subsistensia agrikultura aumenta liu distribusaun husi 200.000 semente aihun nian.
  6. Aumenta tan ona treinamentu no bolsa estudo ne’ebe entrega ba joven iha area kultura no edukasaun professional.

   Ministru Negosiu Estrangeiru Kooperasaun, Dr. Dionísio da Costa Babo Soares, hato’o katak: “Hau hakarak obedese ba parte projetu bo’ot ne’ebe finansiadu ona husi Fundo Europa Desenvolvimentu ho maneira direta no la direitamente hodi apoiu programa 5 ne’ebe maka husi Governu Konstitusional ba dala 8 no lao ona hanesan ho Nasional Planu Estrategiku Desenvolvimentu 2011-2030. Programa governu atu hanesan ho objetivu globais desenvolvimentu ba Uniaun Europa ne’ebe iha konsagradu husi Akordu Cotonou no mos ho Objetivu Desenvolvimentu Sustentavel Nasaun Unidas.

   Bo’ot Embaixador Andrew Jacobs hateten: Hau senti honra tebes tanba foin maka komesa servisu hanesan Bo’ot Embaixador iha Uni Europa ba Timor Leste no animadu tebes ho parseira Uni Europa Timor Leste nia ida ne’ebe besik liu no sussesu tebes. Reuniaun ohin loron ida ne’e destaku hira ona mak ita hetan alkansa hamutuk durante tinan passadu liu, husi ami nia programa servisu hamutuk. Ami aumenta ona moris barak wainhira ami luta hamutuk atu alkansa Objetivu Desenvolvimentu Sustentavel, no ami nia diskusaun ne’ebe azuda ona ami atu identifikasaun oinsa ami bele halo’o diak liu tan.

   Bo’ot Embaixador mos konfirma katak, presiza tebes atu atende ambisaun Timor Leste ne’ebe relasaun ho sira nia integrasaun iha Nasaun ASEAN tomak atu kooperasaun transfronteira entre nasaun Sudeste Asiatiku no mos Pasifiku. Iha tinan 2014, Uni Europa ho Governu Timor Leste assina ona Programa Indikativu Nasional ba 11º FED, ho valor ne’ebe mak bot 95 millaun Euros (kuase 105 millaun dolares). Wainhira ne’e sei iha akordu foun ba negosiasaun entre Uniaun Europa no Nasaun Caribe Afrikanu hotu no Pasifiku ida ne’ebe tenke troka Akordu Cotonu ne’ebe ultimo iha tinan 2020 ho kobre kooperasaun Uni Europa no Timor Leste.

Fontes: Eeas.europa.eu

Tr.: Hallo.tl

 

HUSIK RESPOSTA