Vaga – Chefe Ekipa Parteira ka Cheve Ekipa Enfermeira/ru Baze Manatuto (Pozisaun ida)

0
456

download (1)

Anúnsio Vaga –Marie Stopes Timor-Leste (MSTL) 

Chefe Ekipa Parteira ka Cheve Ekipa Enfermeira/ru Baze Manatuto (Pozisaun ida)

8 de Agosto de 2018

 

Marie Stopes Timor-Leste (MSTL), nudar membru ida husi Marie Stopes International ba parseria global ne’ebe nudar organizasaun non-profit, espesializadu hodi suporta no hato’o atendimentu saúde seksual reproduktiva (SSR) no planeamentu familiar (PF) ho kualidade aás. Ami servisu ona ihaTimor-Leste desde tinan 2007 hodi suporta Ministériu da Saúde (MdS) hodi implementa estratéjia saúde reproduktiva nasional hodi atinji meta nasional ba saúde maternal iha Timor-Leste. Ami nia matadalan prinsipal maka atu suporta MdS hodi hato’o atendimentu saúde reproduktiva oi-oin ho kualidade aás; asegura kualidade klinikal ne’ebé diak liu; no suporta hato’o atendimentu ne’ebé fokus ba kliente no promove eskolha/hili.

MSTL agora daudaun buka hela Cheve Ekipa Parteira/Enfermeira nain-ida atu baze iha Manatuto. Nudar membru ida husi ekipa programa nian, chefe ekipa parteira/enfermeira iha responsabilidade tomak ba jestaun no lideransa ba atividades programa nian iha distritu sira. Chefe ekipa parteira/enfermeira sei responsavel hodi maneja dezenvolvimentu ba sira nia ekipa, mantein relasaun ho xave parseiru sira, hodi asegura katak planu servisu nian fo sai nesesidade komunidade no organizasaun nian, no asegura katak servisu klinikal nian funsiona tuir padraun MSI nian sira.

Nudar parteira ida, xave responsabilidade sira mak atu fornese servisu klinikal no akonselamentu individual ba kliente sira, no sesaun edukasaun ba komunidade karik presija.

Rekerimentu ba pozisaun;

Qualifikasaun

 • Diploma 1 iha eskola Parteira ka enfermeira/ru nian
 • Sertifikat Kompetensia ba Planeamentu familiar nian husi Mds, inklui abilidade hodi fornese akonselamentu no atendimentu Implant no IUD no metodu kontrasepsaun modernu nian hotu.
 • Iha Kartaun Profesional Saúde válidu husi Ministériu Saúde
 • Iha karta kondusaun Motor nian (prefere liu tan)

Experiensia

 • Iha esperensia servisu minimu tinan 3 no maximu tinan 5 iha area refere
 • Iha esperensia hodi maneja sira seluk
 • Iha esperensia ba orsamentu no jestaun cash nian

Skills/Abilidade sira

 • Iha abilidade hodi fornese atendimentu ba metodu kontrasepsaun modernu nian inklui Implant no IUD
 • Iha abilidade atu diskuti topiku sensitivu ho kliente sira iha maneira ida ne’ebe ho kuidadu no konfidensial
 • Iha abilidade atu servisu la ho supervisaun
 • Iha ablidade atu prioritiza no maneja servisu
 • Abilidade atu uza programa komputador komun nian sira ( Ms Word, Excel, Outlook)
 • Abilidade atu sai flexibel no suporta nesesidadee ekipa nian karik presija

Atitude

 • Iha respeitu no komitmentu ba direitu individual nian hodi kontrola sira nia fertilidade rasik
 • Hatudu komitmentu pesoal hodi kontinua dezenvolvimentu profisional
 • Fokus ba kliente
 • Inovativu
 • Bele adapta an no flexível
 • Bele servisu iha situasaun ne’ebe stress

Pozisaun ida ne’e perfere liu Manatuto-oan sira mak bele aplika ne’e duni ba kandidatu sira ne’ebe interesadu ba vaga refere tenke hatama sira nia karta aplikasaun ne’ebé se la liu husi pajina ida no deskreve sira nia skill relevante sira. Kandidatu sira mos bele inklui CV atuál no naran ema referensia nain tolu nian ho sira nia númeru kontaktu.

Karta aplikasaun hotu-hotu tenke haruka ba Ana Maria da Costa, HR Manager, MSTL, Rua Belarmino Lobo, Bidau-Lecidere, ka liu husi email ba,sarmento@mariestopes.tl  Aplikante sira bele husu detailu kona-ba deskrisaun servisu nian liu husi email ba endresu ne’ebe mensiona iha leten.

MSI iha Polítika kona-ba Protesaun Labarik no nota katak kandidatu sira ne’ebé susesu sei presiza atu asina ida-neʼe no halo antesedénsia ida ne’ebé haree kona-ba asuntu protesaun labarik.

Tempu prazu hodi hatama aplikasaun hotu ba MSTL mak data 24 Agostu 2018Sei kontaktu deit ba aplikante sira ne’ebe tama ba shortlist.

HUSIK RESPOSTA