Viral Sobre Pulmaun Metan Mane Ida Husi Chineses Ne’ebe Fuma Sigaru Durante Tinan 30

0
556
Pasiente mate serebral iha China ho pulmaun ne’ebe kor metan, Pasiente ho tinan 52 ne’e fuma ona durante tinan 30
               
     Gravasaun video ba nomeasaun pulmaun mane China nian ne’ebe fuma ona durante tinan 30 provar katak orgaun respitatoriu ne’e metan tebes, video viral ne’e no hetan assitidu ona liu husi ema millaun. Mane ne’ebe nomeadu nia pulmaun ne’e maka pasiente ho tinan 52 ida ne’ebe experimenta mate serebral. Antes ne’e pasiente hato’o solisitasaun ida para atu doar nia orgaus.
    Sobre ho kor rosa ne’ebe saudavel, pulmaun pasiente ne’e rezultadu sai metan tebes tanba konsequensia akumulo residuos durante tinan sanolu resin. Ba sira ida ne’ebe uza midias social argumenta ona video ne’e merese sai hanesan mellor anunsiu anti-tabagismu. Video ida ne’e mos Dr.Chen Jingyu ho nia ekipa transplante halo’o revista ba pulmaun sira ne’e iha Hospital Popular Wixu, iha Jiangsu, China.
    Mediku Chen, ne’ebe maka espesialista ba cirúrgico transplante pulmaun ne’e no mos vise-presidente hospital, hateten katak doador ne’e deklaradu tanba mate serebral no nia orgaun ne’e tenke doadu hotu. Entantu, ekipa medika ho rapidamente realizantes colleita ona oragaun ne’e katak sira sei la entrega pulmaun ne’e ba pasiente ne’ebe nesessidade iha ona lista espera. Pulmaun sira ne’e mos hetan experimenta ne’ebe bubu no enfisema, ida ne’e hotu konsidera katak rezultadu husi fuma durante kuase dekade nia laran.
   Uza marka hash “#jieyan”-lingua mandarim ne’ebe signifika “Para Fuma”-Dr.Chen hakerek; “Barak mak fuma iha nasaun ne’e iha pulmaun ne’ebe kompara hare hanesan ne’e. Ami nia ekipa desidi ona atu impeder pulmaun sira ne’e ba tansplante. Kuandu iha ema balu mak fuma demais, o nia pulmaun dala ruma sei la simu mesmu kuandu o iha atu doar ne’e antes atu mate, “nia hakerek, hanesan sitadu husi Mirror, iha tersa-feira (19/11/2019).
    Hare ba pulmaun ida ne’e, O sei iha koragem atu fuma ka lae? “Kontinua mediku ne’e. Entaun Dr.Chen hateten ba midia lokal; “Pasiente la halao CT Scan (Tomografia Komputadorizada) antes nia mate. Nia deklaradu mate ensefalika, no nia pulmaun sira ne’e atu doados agora depois ida ne’e. Halo’o ona teste inisial indike oxigenasaun diak hela, maibe kuandu ami foti orgaun, ami realiza katak ami sei la hetan atu uza ne’e, nia dehan.
    Ami ema China gosta fuma. La impratikavel atu hateten katak ami sei la simu pulmaun sira hotu ne’ebe fuma, maibe iha existem ne’ebe rigidos, nia explika. Ne’e inklui pulmaun sira iha menus husi tinan 60 ba pasiente sira ne’ebe foun deit deklaradu ida ne’e mate hanesan maneira klinikamente; infeksaun kaman iha pulmaun no radiografia hirus matan ne’ebe relativamente mo’os hotu hodi bele hetan aseita, nia kontinua.
   Kuandu kondisaun iha leten atendidas, ami sei konsidera transplante pulmaun ne’e, haktuir Dr.Chen. Akordu ho estudo iha tinan 2018 husi Centro Controle no Prevensaun Moras China, 26.6% populasaun pais iha tinan 15 ba leten maka fuma. Iha tinan 2017, Organizasaun Mundial Saude informa katak uza tabaku iha mundu tomak katak kausa ona ema 7 millaun maka mate kada tinan.
Fontes: Sindonews.com
Tr.: Hallo.tl

HUSIK RESPOSTA