Vizita suku iha TL, PR Taur apresia ho jornalista JN-Diário

Prezidenti Republika (PR), Taur Matan Ruak, hato’o nia apresiasaun ‘louvor’ ba jornalista Jornal Nacional Diário (JN-Diário), Antónia Maia Soares Gusmão, ne’ebe nudar feto ida ho

0
389

Prezidenti Republika (PR), Taur Matan Ruak, hato’o nia apresiasaun ‘louvor’ ba jornalista Jornal Nacional Diário (JN-Diário), Antónia Maia Soares Gusmão, ne’ebe nudar feto ida ho iha kbi’it lao ho PR Taur hakúr mota no sae foho-tun foho vizita ba suku-suku.

“Iha jornalista alin feto ida husi JN-Diário. Hau sempre bolu nia naran Mate Moris (Antónia Maia Gusmão-red), tanba la’o ho hau tama sai suku to’o moras no tau soru, mas nia kontinua iha koragem halao nia responsabilidade professional hodi divulga informasaun kona-ba hau nia vizita ba suku-suku. Hau fo louvor boot ba imi jornalista Timor oan hotu,”  hateten Prezidenti Republika (PR), Taur Matan Ruak, liu husi sorumutu ho jornalista Timor oan iha Palacio Presidensial, Dili, Sesta (10/3/2017).

PR Taur admiravel ho kondisaun jornalista “Mate Moris” nian, tanba maske moras, mas wainhira hasai tiha soru, nia kontinua akompanha nafatin programa vizita suku Prezidenti Republika (PR) nian to’o remata hodi halo servisu jornalistiku haruka hakerek no haruka notisias husi suku ba Dili para bele divulga liu husi Jornal Nacional Diário.

Jornalista “Mate Moris” ne’e PR Taur Matan Ruak, saran ba Antónia Maia Soares Gusmão, nudar jornalista JN-Diário, ne’ebe iha momentu akompanha PR Taur vizita ba fatin historiku FALINTIL nian iha Sesugua, Suku Afaça, Posto Administrativu Queliqai, Munispiu Baucau.

Iha vizita la’o ain husi Suku Namanei to’o iha Sesugua oras 5 nia laran, halo jornalista Antónia Maia oin nakukun no monu. Ne’ebe rezulta tenki hetan tratamentu intensivu hodi tau kedas soru  rua (2) (infuse).

pr-maia

Jornalista Antónia Maia Soares Gusmão, hahuu nia kareira jornalista iha Grupo Media Nacional (GMN/Jornal Nacional Diário ho Jornal Nacional Semanário) iha fulan Agusto 2010. Antes ne’e, Maia, naran ne’ebe bai-bain nia belun jornalista sira temi ou bolu, tuir formasaun jornalista baziku iha ONG Nasional Lalenok ba Ema Hotu (LABEH) durante fulan tolu (3) nia laran, husi fulan Fevereiro to’o Marsu 2010.

Ho dedikasaun no konhesimentu jornaslistiku ne’ebe provavel, maka iha tinan klaran 2015, Konselho Redasaun GMN indika  no promove Maia ba responsabiliza kobertura iha Palacio Presidensial. Ho nune’e, Maia iha dever professional atu halo koberuta ba atividades tomak Prezidenti Republika nian iha Dili laran no mos atividades Estadu hotu ne’ebe PR Taur halo iha teritoriu nasional.

Dau-daun ne’e, Maia kontinua halao nia profisaun jornalista iha GMN nudar jornalista ne’ebe nia area kobertura ba politika dezenvolvimentu no ekonomia.

Atualmente, Maia  kontinua hela nia estudu iha Universidade da Paz (UNPAZ), Faculdade de Dereito. Nia  remata nia estudu sekundaria iha Eskola Sekundaria Primeira Dama Kirsty Sword Gusão iha Laleia, Munisipiu Manatuto iha tinan 2010.

Nia moris iha Postu Administrativu Laleia, Munisipiu Manatuto, iha loron 10 Maiu 1991, husi domin Domingos Gusmão (aman) no mama Esperança Soares.  Maia nudar oan ba dala-4 husi maun-alin nain 6 (mane 4 no feto 2).

“Ksolok boot ba hau no hanesan mos motivasaun boot ba hau wainhira PR Taur Matan Ruak, nudar pesoal numeru um iha Republika ida ne’e tau atensaun ba jornalista Timor oan. Apresiasaun ne’e hanesan motivasaun no dezafia hau atu halao hau nia servisu jornalismu ho responsabilidade no verasidade,”  hateten Maia Gusmão.

Papel mídia importante

Liu husi sorumutu ho jornalistas sira, PR Taur Matan Ruak, sublinha tan katak, papel mídia ne’ebe ejiste iha Timor Leste importante tebes ba konstrusaun Estadu.

Taur Matan Ruak klarifika katak, liu husi mídia nia produtu jornalistiku  bele fo kontribuisaun boot ba prosesu harii nasaun no Estadu.

“Mídia iha nasaun hotu-hotu iha, mídia nia papel importante nia bele halo’o aliadu Estadu ho Governu nia pozisaun. Prezidenti Republika nia haree ba lalaok mídia Timor nian, hau kontenti lós ho imi nia servisu la ba estremu ida nein estremu seluk, muito rasional ne’e haree husi aspektu imi fo sai informasaun sira,” hateten PR Taur Matan Ruak.

Mídia, tuir PR Taur, fo kontribuisaun positivamente iha opiniaun publiku, liu-liu halo berifikasaun lolos ba manipulasaun informasaun  atu bele kondus publiku nia hanoin ne’ebe los no justu.

PR Taur fundamenta katak mídia mos bele influensia liu husi informasaun ne’ebe masimu no informasaun ne’ebe faktual, realidade maiske iha problema redasaun, kolokasaun, estrutura informasaun sira ne’e, mas ne’e presiza estuda iha tempu naruk.

 “Le barak, estuda, hakerek barak, sa tan, maioria jornalista Timor mesak jovens. Hau kontenti ho imi nia servisu, ba sira ne’ebe durante tempu naruk fo apoiu ba Prezidenti perkore pais hotu dokumenta faktu sira bele sai historia aban bainrua iha  tinan 10 ou  tinan 20 mai,”  hateten PR Taur Matan Ruak

PR Taur Matan Ruak, elojia media imprimi, hanesan jornal sira, la’os deit fo sai informasaun iha rai laran deit, maibe bele projeta ba internasional ne’ebe hahu husi mídia sira ne’ebe iha neneik-neneik sei sai ba bo’ot.

“Hau agradese ba imi jornalista hotu, imi nia redasaun, direktur sira, lider sira ba imi nia vontade despozisaun hamutuk ho hau ba servisui interese Estadu nian,” tenik PR Taur. eus

HUSIK RESPOSTA