YMCA Empata 1-1 Ho AS Marca

0
212
Jogu terseira divizaun LFA epoka 2019, entre ekipa YMCA Comoro FC no AS Marca iha Kampu FFTL.
       
       Jogu kontinuasaun terseira divizaun Liga Futebol Amadora (LFA) epoka 2019 ne’ebe hala’o Kampu Federasaun Futebol Timor Leste (FFTL) sesta ne’e, entre ekipa YMCA Comoro FC no AS Marca, obrigadu tenke fahe pontu ba malu tanba rezultadu ikus empata 1-1.
    Golu Uniku entre ekipa rua ne’e, hosi YMCA produz hosi jogador, Jaimito dos Santos iha minutu 17, enkuandu golu ekipa Marca hosi jogador, Anis Tilman iha minutu 53. Jogu refere dirije hosi Arbitu maka Romario Malitety, Juiz Liña Juviano Reis, Cristovão Alves no Arbitu Rezerva maka Antonio Pereira.
     Maski fahe de’it pontu ba malu, maibe ekipa rua ne’e sei hasoru fali sira nia adversariu seluk iha jogu tuir mai tanba sistema jogu terseiru divizaun tinan ida ne’e diferente to tinan rua ba kotuk ne’ebe ho sistema lakon sai. Tanba ne’e, ekipa hirak iha terseira divizaun tenke luta maka’as atu nune’e bele ultrapasa ba segunda divizaun iha tinan oin. Maksi nune’e, klube rua deit maka sei hakat ba segunda divizaun.
         
Fontes: Tatoli.tl
       
Tr.: Hallo.tl
 
 

HUSIK RESPOSTA